youtube ico
facebook ico
linkedin ico

Przyszłość pracy zdalnej – omówienie projektu regulacji

Pandemia wpłynęła na wiele stref naszego życia, a przede wszystkim na rytm życia prywatnego i pracy oraz zbilansowanie jednego aspektu względem drugiego. Warunki pracy, które wydawały się tymczasowe i niestandardowe, powoli stają się długoterminowym rozwiązaniem dla wielu pracodawców i pracowników. Dlatego też powstała potrzeba systemowego uregulowania współpracy w trybie zdalnym.

Budzące dużo pytań kwestie ponoszenia kosztów po stronie pracownika czy zapewnienia odpowiednich pomocy do pracy przez pracodawcę, są przedmiotem dyskusji i zgłaszanych przez obie strony uwag, które mają prowadzić do prawnego uregulowania tych kwestii. Warto nadmienić, że proponowane wstępnie rozwiązania pozostawiają dużo ustaleń na poziomie pracownik-zakład pracy, aby stworzyć też system elastyczny i dopasowany do potrzeb danego zakładu pracy.

Wg Kodeksu pracy, praca zdalna ma być rozwiązaniem do zastosowania w tzw. warunkach typowych, nie zaś jak obecnie ? w warunkach nadzwyczajnych, w celu przeciwdziałania COVID-19. Nie jest zatem zasadne przeniesienie obecnych regulacji w tym zakresie, zawartych w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., ale konieczne jest stworzenie nowych regulacji, które zabezpieczą interesy obu stron stosunku pracy.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii planuje wykorzystać stanowiska zaprezentowane przez obydwie strony dialogu społecznego w ramach dialogu autonomicznego w pracach nad tą regulacją. Obecnie trwają w tym zakresie prace wewnątrz Ministerstwa. Uregulowanie tej kwestii w Kodeksie pracy jest dużym wyzwaniem.
Temat pracy zdalnej będzie też przedmiotem prac Zespołu negocjacyjnego – “praca”, powołanego przez Radę Dialogu Społecznego na rzecz wypracowania tematów do Umowy Społecznej.

Informacje szczegółowe:

 • Samo wykonywanie pracy zdalnej będzie się odbywało w uzgodnieniu między pracodawcą a pracownikiem.
 • W szczególnych, nadzwyczajnych przypadkach praca zdalna mogłaby być wykonywana także na polecenie pracodawcy (np. w sytuacji wystąpienia stanu nadzwyczajnego).
 • Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo (tj. hybrydowo) w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę.
 • Szczegółowe zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane z udziałem partnerów społecznych na szczeblu zakładowym, dzięki czemu będą one mogły uwzględniać słuszne interesy zarówno pracodawcy, jak i pracowników ? w ramach ogólnych reguł określonych przepisami Kodeksu pracy.
 • Co do zasady to pracodawca będzie musiał dostarczyć pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia niezbędne do jej wykonywania, jednakże za zgodą pracownika będzie mógł on wykorzystywać do tej pracy swoje prywatne materiały i narzędzia.
 • Przepisy dotyczące pracy zdalnej będą się także odnosić do kwestii kosztów związanych ze świadczeniem przez pracownika pracy zdalnej (w szczególności kosztów energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych) ? z uwzględnieniem interesów pracodawcy i pracowników, a także rodzaju i warunków świadczenia pracy zdalnej przez pracownika, z czym związana jest wysokość ponoszonych kosztów w poszczególnych przypadkach. Konkretne ustalenie kosztów zostanie określone na poziomie zakładowym.
 • Pracodawca będzie nadal zobowiązany do zapewniania BHP z wyłączeniem obowiązku:
 • – organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
  – dbania o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,
  – dotyczących pomieszczeń pracy i obiektów budowlanych,
  – dotyczącego urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej.

 • Narzędzia i materiały wykorzystywane przez pracowników przy pracy zdalnej będą musiały spełniać wymagania określone w przepisach Kp (niezależnie czy pracodawca je zapewnia czy pracownik wykorzystuje własny sprzęt).
 • Do badania wypadku przy pracy zdalnej będą miały zastosowanie przepisy o wypadkach w pracy ? z uwzględnieniem konstytucyjnego prawa pracownika do ochrony prywatności w miejscu zamieszkania.
 • Przepisy Kodeksu pracy o pracy zdalnej mają obowiązywać niezwłocznie po wyczerpaniu się możliwości pracy zdalnej na podstawie przepisów specustawy, tj. po upływie 3 miesięcy od odwołania stanu epidemii COVID-19.
 • Wciąż czekamy na ostateczny kształt przepisów i aktualnie nic żaden z powyższych aspektów nie jest potwierdzony, sam artykuł zaś powstał w oparciu o projekt ustawy.
  Autor: Honorata Hencel, konsultant biznesowy w Promeda Sp. z o.o.
  Konsultacja: Małgorzata Sulestrowska, główny specjalista ds. bhp w Promeda Sp. z o.o.

  Śledźcie naszego bloga (również na FacebookuLinkedin), gdzie poruszamy istotne kwestie związane z medycyną pracy i BHP.
  Oczywiście, daj nam znać jeśli masz temat, który powinniśmy Twoim zdaniem bliżej omówić.

  Może zainteresować Cię również
  2021 06 14

  Szkolenia bhp w czasie epidemii

  2021 04 19

  Badania wstępne i kontrolne medycyny pracy w czasie epidemii

  2021 04 19

  Badania okresowe medycyny pracy w czasie epidemii