youtube ico
facebook ico
linkedin ico

Szkolenia bhp w czasie epidemii

Przepisy tzw. “ustawy antycovidowej” (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zmianami) przedłużają ważność szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak w praktyce stosowane są te przepisy?

Zgodnie z art. 12e.1. ww. ustawy: “W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym
2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych
3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2
4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.”

“Ustawa antycovidowa” utrzymuje zatem obowiązek przeprowadzenia obu części szkolenia wstępnego bhp:

1) instruktażu ogólnego (prowadzonego przez przedstawiciela służby bhp)
2) instruktażu stanowiskowego (prowadzonego przez przełożonego)

Co się zatem zmieniło? Dopuszcza się formę zdalną zarówno dla instruktażu ogólnego, jak i stanowiskowego (z uwzględnieniem ww. wyjątków). Rozszerzenie oferty Promedy o zdalne szkolenia wstępne bhp było zatem naturalnym posunięciem.

Te same przepisy przedłużyły ważność szkoleń bhp.
W art. 12e.2. czytamy: “W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w okresie:
1) obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
2) 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,

(…) termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo (…) stanu epidemii”.

Ww. przepisy nie odnoszą się do formy przeprowadzania szkoleń okresowych bhp. Za obowiązujące uznajemy zatem zasady określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2002 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zmianami. Forma zdalna szkolenia okresowego bhp (tzw. samokształcenie kierowane) możliwa jest dla wszystkich pracowników za wyjątkiem tych, którzy zatrudnieni są na stanowiskach robotniczych.

Jesteś pracodawcą zatrudniającym pracowników na stanowiskach robotniczych i pomimo obowiązujących przepisów chcesz być z okresowymi szkoleniami bhp na bieżąco?

Również zapraszamy! Wykładowcy Promedy są zaszczepieni przeciwko COVID-19, w naszych przestrzeniach dostępne są płyny do dezynfekcji oraz obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki. Regularnie dezynfekujemy najczęściej dotykane powierzchnie i sprzęty. Po godzinach pracy codziennie dezynfekujemy wszystkie pomieszczenia lampą UVC. Skład grupy szkoleniowej staramy się ograniczać do pracowników jednego zakładu pracy. Przy większej grupie szkoleniowej, szkolenie przeprowadzamy w lokalizacji klienta.

Autor: Małgorzata Sulestrowska, główny specjalista ds. bhp w Promeda Sp. z o.o.

Śledźcie naszego bloga (również na FacebookuLinkedin), gdzie poruszamy istotne kwestie związane z medycyną pracy i BHP.
Oczywiście, daj nam znać jeśli masz temat, który powinniśmy Twoim zdaniem bliżej omówić.

Może zainteresować Cię również
2021 04 19

Badania wstępne i kontrolne medycyny pracy w czasie epidemii

2021 04 19

Badania okresowe medycyny pracy w czasie epidemii

2021 04 19

Koronawirus – materiały dla pracodawców